Serveis
Solucions jurídiques i tècniques innovadores
Icona Litigació, Arbitratge i Mediació

Més de trenta anys de pràctica continuada en la matèria avalen la nostra experiència a tota classe de conflictes judicials en els àmbits civil i mercantil així com en la jurisdicció contenciós-administrativa, assessorant i representant tant a empreses com a particulars, nacionals i estrangers, en totes les instàncies així com en relació amb l'adopció de mesures cautelars.

Write us
info@maluquerabogados.com
Tel
+34 932 388 910
Fax
+34 932 380 156
Rambla de Catalunya, 123 At. 1ª
Veure ubicació
LITIGACIÓ, ARBITRATGE I MEDIACIÓ

Quant a la Resolució Alternativa de Conflictes (ADR), participem a tota classe d'arbitratges tant en qualitat d'àrbitres com d'assessors d'alguna de les parts del litigi. També assessorem als clients en processos de mediació. El despatx compta a més amb dos mediadors amb formació internacional i col·labora amb diversos Masters per a la formació dels mediadors.

Accions de responsabilitat: Procediments judicials de responsabilitat civil en general. Somo especialistes en responsabilitat civil sanitària i de la construcció.

Conflictes societaris: Conflictes entre socis, execució de pactes parasocials, accions de responsabilitat contra administradors, impugnació d'acords socials, i decisions del Consell d'Administració.

Conflictes civils i mercantils: Arrendaments urbans i propietat horitzontal, condicions generals de la contractació, propietat, possessió, transmissió i administració de béns immobles. Reclamacions de quantitat. Litigis en competència deslleial, d'infracció de propietat industrial i intel·lectual i en reclamacions per danys i perjudicis.

Fiscalitat contenciosa: Assessorament en tota mena de procediments, recursos o litigis que els contribuents puguin mantenir amb les Administracions Públiques. Assessorament jurídic i direcció lletrada en recursos administratius, reclamacions econòmic-administratives i recursos contenciosos – administratius davant els Jutjats i Tribunals.

Arbitratge: Realitzem arbitratges ad hoc i arbitratges institucionals. Defensa en procediments judicials relacionats amb l'arbitratge: actuacions prèvies i posteriors a l'arbitratge en qüestions com el conveni arbitral, l'execució i anul·lació del laudo, o la sol·licitud de mesures cautelars. A més, defensem als nostres clients en tot tipus de procediments judicials relacionats amb l'arbitratge.

Planificació successòria. Testaments, herències i successions: Assistim als nostres clients en la utilització dels instruments legislatius més adequats per planificar la successió i evitar conflictes entre els membres de la família. Acompanyem als nostres clientes quan calgui en els procediments judicials de testamentaria.