Serveis
Solucions jurídiques i tècniques innovadores
Icona Dret de l'Empresa

Assessorem a l'empresa des de la seva creació, durant la seva vida funcional i en el seu creixement, recolzant les seves iniciatives i ajudant a superar les seves dificultats; la guiem quan precisa reestructurar-se, reinventar-se o acabar el seu cicle.

Write us
info@maluquerabogados.com
Tel
+34 932 388 910
Fax
+34 932 380 156
Rambla de Catalunya, 123 At. 1ª
Veure ubicació
DRET DE L'EMPRESA (MERCANTIL I SOCIETARI)

Assessorament jurídic general a empreses nacionals i internacionals en relació als aspectes civils, administratius, mercantils i tributaris.: Constitució de societats, creació de filials, sucursals i oficines de representació de societats estrangeres. Suport o acompliment directe de funcions de Secretaria dels consells d'administració o altres òrgans rectors de les societats.

Reestructuració corporativa: Cerca de finançament i negociació de contractes amb inversors i entitats financeres; Reforma i actualització dels estatuts i reglaments interns de la societat; Ampliació i reducció del seu capital social; anàlisi de les qüestions jurídiques relacionades amb la transmissibilitat de les accions, participacions socials o quotes. Redacció i negociació dels contractes i documents relacionats.

Drets i acords de socis: Assessorament en la implantació, negociació i redacció d'acords de socis; restriccions a la transmissió d'accions i participacions, opcions de compra i de venda i distribució de dividends. Assessoria en protecció al soci minoritari. Representació del soci en les juntes. Defensa en els principals litigis relatius a la condició de soci (ex. impugnació d'acords socials, acció de responsabilitat social i individual contra els administradors; nomenament d'auditors).

Govern corporatiu: Assessorament als socis, alta direcció, consells d'administració i comitès sobre les pràctiques de compliment i gobernança corporativa. Reglaments de Junta i Consell, assessoria general i estratègica al Consell d'Administració.

Responsabilitat d’administradors: Prevenció de conductes que puguin desembocar en la responsabilitat societària, tributària o penal dels administradors (de fet o de dret). Defensa en litigis sobre exigència de responsabilitat d'administradors.

Fussions i adquisicions (M&A): Procediments de due diligence, estructuració d'operacions rellevants, redacció i negociació de contractes i documents relacionats. Acords de joint ventures, distribució i franquícia.

Empresa familiar: Assessorament en matèria de pactes i protocols familiars en tot el procés de disseny, negociació, redacció i implantació; assessorament en matèria successòria, tant en l'elaboració de testaments i pactes successoris; govern corporatiu, reformes estatutàries, secretaries de consell i acords entre socis. Anàlisi i assessorament tributari, fiscalitat d'operacions d'inversió. Assessorament en l'aplicació dels incentius tributaris a l'activitat filantròpica.