Publications

Maluquer i Viladot, Joan. El procés del nostre Dret, des del Congrés Català de Jurisconsults del 1881 fins a l’Estatut i la Comissió Jurídica Assessora. Conferències sobre l’Estatut de Catalunya. Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

pp. 259-275. Casacuberta & Coll, Barcelona. 1933 2ª edició: 19 pp. Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barcelona.

Maluquer i Viladot, Joan. Les característiques del Dret català i el seu valor social. 69 pp.

Impremta de la Casa Caritat, Barcelona. (1933)

Maluquer i Viladot, Joan. Apéndice de Derecho Catalán al Código Civil.

Proyecto formulado antes de la promulgación del Código, por el eminente jurisconsultor D. Manuel Durán y Bas. Revisado y completado por la actual Comisión, constituida de acuerdo con el R.D. de 24 de abril de 1899. 104 pp., La Neotipia, Barcelona. (1930)

Maluquer i Viladot, Joan. Les meves noces d’or amb el molt il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (1877-1927). Records de 50 anys professionals, polítics i locals.

189 pp., 25 làms., Impremta Altés, Barcelona. (1929)

Maluquer i Viladot, Joan. Physionomie du droit catalan et sa valeur sociale.

Conférence donnée à l’Institut Supérieur de Philosophie de l’Université de Louvain, le 12 Février 1923. 55pp., Imprimerie Casanovas, Barcelone.